Navigácia

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Vzhľadom k tomu, že od 1. októbra 2020 sa situácia ohľadom nového koronavírusu nezlepšila a boli prijaté nové opatrenia s cieľom znížiť riziko nárastu ochorení COVID-19, pokračujeme aj u nás v škole s ich uplatňovaním. Upozorňujem však rodičov, že stále platí povinnosť zákonného zástupcu poskytnúť škole Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ak dieťa nie je v škole 3 a viac dní. Žiadam o rešpektovanie tohto nariadenia, ide o vyhlásenie, ktoré podpisuje rodič, nehľadajte ho, prosím, u lekára. Opäť ho prikladáme, aby ste si ho mohli vytlačiť a použiť v prípade potreby, ak túto možnosť nemáte, pred nástupom žiaka do školy Vám ho radi v škole poskytneme. Ďakujem za porozumenie a prajem všetkým veľa zdravia. Nadežda Vičanová,  riaditeľka školy.

 • Aktuálne usmernenia - od 16.9.2020

  Vážení priatelia - rodičia, žiaci, kolegovia!

  V stredu 16.9.2020 bol zverejnený na stránke ministerstva školstva nový manuál ohľadom organizácie vyučovania. Okrem iného boli upravené aj niektoré pravidlá "semaforu", nájdete tu aj aktualizované znenie Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (musí priniesť do školy dieťa vždy po troch a viac dňoch absencie), Zdravotný dotazník zamestnanca pred opätovným nástupom do zamestnania, pribudlo aj Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Všetkvy tieto materiály si môžete pozrieť a v prípade potreby stiahnuť a vytlačiť kliknutím na nižšie uvedený link:

  Samozrejme, ak niekto nemá možnosť tlače potrebného dokumentu, radi ho poskytneme u nás v škole, kontaktujte svojho triedneho učiteľa alebo ktoréhokoľvek pracovníka školy.

  Ohľadom činnosti ŠKD dávame do pozornosti nasledujúce opatrenia:

  Ranné fungovanie ŠKD až do konca mesiaca septembra bude pokračovať v rovnakom krízovom režime ako doteraz, nie je však ešte možné premiešavanie žiakov z rozličných tried v jednej "zbernej triede". V prípade potreby sa o deti postarajú naše zamestnankyne rovnako ako v priebehu prvých septembrových týždňov.

  Popoludňajšia činnosť by tiež mala byť obmedzená. Neznamená to, že bude upravený čas prevádzky, ten zostane rovnaký ako doteraz. Bolo by však vhodné vzhľadom k súčasnej aktuálnej situácii obmedziť počet detí v jednotlivých oddeleniach. Uvedomujeme si, že pre niektorých z vás je benefit možnosti umiestnenia žiaka do ŠKD nevyhnutnosťou vzhľadom k vašim pracovným povinnostiam. Chceli by sme však apelovať na tých z vás, pre ktorých alternatíva popoludňajšieho pobytu dieťaťa v ŠKD nie je jedinou. Prosím, ak máte iné možnosti, ako sa o dieťa v čase po vyučovaní postarať, keby ste prehodnotili nutnosť zotrvania vášho dieťaťa v ŠKD v tomto prechodnom náročnom období. Vieme, že naši žiaci chodia do školského klubu radi a niekedy sa s ním ťažko lúčia, občas to vidím, keď pre nich prichádzate, ale toto opatrenie by mohlo aspoň čiastočne eliminovať niektoré riziká, ktorým sme my všetci ustavične vystavovaní.

  Za porozumenie a spoluprácu vám ďakujem a verím, že tak, ako sme vlani zvládli s pomocou vás všetkých náročné obdobie prerušenia vyučovania, zvládneme s veľkou dávkou spolupráce, tolerancie a empatie aj všetky výzvy, ktoré nám postaví život do cesty v tomto roku.

  Držme si navzájom palce. Prajem všetkým - malým i veľkým - veľa zdravia a pohodu v srdci.

 • Ponuka krúžkov - oznam

  Vážení rodičia, vaše deti dostali vzdelávacie poukazy, ktoré môže uplatniť aj v niektorom zo záujmových útvarov u nás v škole. Pridávam sem teda ponuku krúžkov aktuálnu pre tento školský rok. Ak si z nej vyberiete, podpíšte, prosím, poukaz čím skôr a pošlite späť triednemu učiteľovi. Ďakujem. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

   

 • Aktuálne - rodičovské združenia - oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  úspešne sa nám podarilo s našimi deťmi naštartovať nový školský rok. Je samozrejmé, že okrem kontaktu s našimi žiakmi je pre nás veľmi dôležitý aj kontakt s vami, rodičmi. Veď na napredovaní týchto detí zohrávate práve vy nezastupiteľnú úlohu. V priebehu predchádzajúcich rokov sme sa zvykli práve počas prvých septembrových dní stretnúť na plenárnom rodičovskom združení a potom ste pokračovali v triedach s triednymi učiteľmi vašich detí. Vzhľadom k sprísneným organizačným opatreniam to však tento rok vyzerá tak, že pravdepodobne klasické plenárne rodičovské združenie sa konať nebude a otázne sú aj triedne rodičovské združenia. Budeme musieť použiť iné "komunikačné kanály", aby sme mohli riešiť tie zásadné záležitosti, ktoré je potrebné prejsť na začiatku školského roka. Prosím, aby ste pravidelne sledovali našu školskú stránku. Triedni učitelia vás budú kontaktovať za účelom triednych záležitostí a ja v spolupráci s výborom rodičovského združenia budem potrebovať komunikovať s vami otázky, ktoré sa týkajú všetkých rodičov (školský poriadok, správa o hospodárení, poplatky, ..,.).

  Práve za účelom spoľahlivej komunikácie vám deti v priebehu týchto dní priniesli dotazník, v ktorom je potrebné skontrolovať a opraviť všetky kontaktné údaje. Dbajte, prosím, na to, aby mailová adresa bola zadaná správne, pretože práve túto je potrebné použiť ako prihlasovacie meno na stránku školy, ak sa budete chcieť prihlásiť do svojho rodičovského konta.

  Zatiaľ vám ďakujem za porozumenie, všetkým žiakom prajem ten najúspešnejší a najkrajší školský rok.

  Milí rodičia, držme si v tejto ešte stále zložitej situácii navzájom palce, aby všetky naše kroky viedli ku šťastiu a prospechu všetkých našich detí. Ing. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

   

 • Blíži sa nový školský rok - čo prináša?

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Prázdniny sa priblížili ku finále, prichádza nový školský rok a s ním v súvislosti s aktuálnou situáciou aj niektoré zmeny v jeho organizácii. Vždy sme boli zvyknutí stretnúť sa na slávnostnom otvorení všetci v kultúrnom dome. Tento rok to nie je možné, všetkých žiakov privítajú ich triedne panie učiteľky v stredu 2. septembra 2020 o 8. 00 h priamo v ich triedach. Výnimkou sú prváci. S nimi aj s ich rodičmi sa stretneme najskôr na nádvorí školy vzadu za hlavnou budovou, až potom prejdú do svojich učební, ktoré sa na najbližších 10 mesiacov stanú ich druhým domovom. Samozrejme, že sa na všetkých už teraz veľmi tešíme. Nielen na tých najmenších, s ktorými sa budeme spoznávať, ale aj na ich starších kamarátov. Špeciálne na našich deviatakov, s ktorými prežijeme na našej škole posledný pre všetkých určite krásny rok.

  V priebehu prvých dvoch septembrových týždňov nás čaká v súvislosti s nariadeniami ministerstva školstva trošku zmenený režim fungovania. Oboznámite sa s ním v nižšie uvedenom dokumente - pokynoch riaditeľky školy. Možno to nebude všetko celkom jednoduché, ale verím, že vďaka našej vzájomnej tolerancii to zvládneme :)

  Dôležité!!! Pred prvým nástupom do školy musia žiaci priniesť vyplnený a rodičom podpísaný papier Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka... – nájdete ho tiež pod týmto textom alebo vytlačený u vedúcej v školskej jedálni. V prípade záujmu o stravu sa, prosím, nahláste u nej čo najskôr - obedy budú dotované štátom ešte stále do konca decembra.

  Vážení rodičia, prevádzka ranného školského klubu detí bude v priebehu obdobia do 14. septembra obmedzená, pretože sa nemôžu združovať v jednej triede deti zo všetkých tried prvého stupňa. Žiaci však môžu prísť do školy už od 7.00 h, prejdú ranným zdravotným filtrom a postupne odchádzajú priamo do svojej triedy.

  Milí rodičia a žiaci, verím, že sa všetci zídeme v stredu v dobrom zdraví a že tak strávime aj celý školský rok. Prajem vám, aby vám na konci júna bolo ľúto, že končí :) Dávajte si na seba aj na svojich blízkych dobrý pozor a vy, milé deti, užite si čo najkrajšie posledných pár prázdninových dní.

  Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

   

 • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov 6.-9. ročníka

  V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od pondelka 22. júna 2020 opätovne otvorený 6.-9. ročník základnej školy. Žiadame zákonných zástupcov, aby informovali triedneho učiteľa o prípadnom nenastúpení žiaka najneskôr do piatku 19.6.2020 do 9.00 h.

  Vzhľadom k tomu, že bude v prevádzke aj školská jedáleň a bude nutné včas zabezpečiť potraviny, je nutné, aby ste vyznačili na tejto stránke po prihlásení sa, či máte o stravovanie v školskej jedálni záujem - do stredy 17. júna 2020.

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie rodiča o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Nástup do školy 22.6.2020 ráno je v obvyklom čase - teda vyučovanie začína o 7.45 h a žiak prichádza do školy najmenej 15 minút pred začiatkom vyučovania. Pri vstupe do školy je povinný mať na tvári rúško, dezinfikuje si ruky, podrobí sa rannému filtru vrátane merania teploty - robí sa už len námatkovo, ale pri novonastupujúcich žiakoch bude kontrolné meranie teploty povinné. V šatni si odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného). Po príchode do triedy si umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými opatreniami a môže si odložiť rúško. Žiak nemusí nosiť rúško vo svojej skupine v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

  Verím, že sa v pondelok 22. júna už konečne stretneme so všetkými našimi žiakmi a budeme môcť dokončiť tento svojím spôsobom zvláštny školský rok pokojne, dôstojne s veľkou dávkou spolupráce a vzájomného porozumenia.

  V prípade nejasností, prípadne otázok v súvislosti s uvedenými pokynmi kontaktujte, prosím, príslušného triedneho učiteľa alebo mňa na tel.č. 0908 062 656. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste nám a hlavne svojim deťom pomohli prekonať najrozmanitejšie úskalia dištančného vzdelávania v uplynulom období.

  Ing. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

 • Budúci prváčikovia - pomôcky - dôležité!

  Vážení rodičia, ďakujeme vám za prejavenú dôveru. Pomôcky pre budúci školský rok si objednajte, prosím, čo najskôr prostredníctvom tejto stránky (viď nasledujúcu správu), kde si vyberiete možnosť výberu základnej sady (balíčka) pre 1. ročník a zvolíte možnosť doručenia "do školy". 

  Okrem týchto pomôcok bude potrebné zabezpečiť ešte ďalšie potreby, ktoré bude vaše dieťa používať. 

  Ich kompletný zoznam nájdete v nasledujúcom dokumente: 

 • Objednávka pomôcok pre budúci školský rok

  Vážení rodičia, na tomto mieste máte možnosť objednať a zakúpiť pre dieťa pomôcky pre nový školský rok. Ak využijete možnosť "prijať balíčky do školy", budete mať dopravu zdarma, dodané budú v priebehu augusta a Vaše dieťa dostane balíček hneď na začiatku septembra. Odporúčame Vám využiť túto možnosť. Do obchodu sa dostanete kliknutím na odkaz "OBJEDNÁVKA".

 • Budúci prváčikovia - rodičia - pozor, dôležité!!!

  Vážení rodičia, vzhľadom k mimoriadnej situácii sme sa zatiaľ nestretli a zápis prebiehal len elektronickou formou. Od 1.6.2020 sa obnovuje vyučovanie v školách pre žiakov 1.-5. ročníka, tak bude potrebné urobiť niektoré úkony, aby sme si obidve zúčastnené strany mohli splniť všetky zákonné náležitosti. Preto Vás s radosťou pozývam na overenie dokladov k tomu potrebných.
  Kedy? V stredu 3. júna 2020 a vo štvrtok 4. júna 2020.
  Kde? Budem Vás očakávať pri hlavnom vchode v centrálnej budove školy. Prineste si so sebou, prosím, svoj občiansky preukaz na overenie totožnosti a rodný list dieťaťa, resp. jeho kópiu. Po overení dokladov a kontrole všetkých potrebných údajov Vám bude vydané ihneď aj rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa na základné vzdelávanie.  Bolo by vhodné, ak by sa mohli dostaviť obaja zákonní zástupcovia.
  V záujme zníženia rizika zhromažďovania osôb sme vypracovali nasledovný harmonogram overovania dokladov:
  v stredu 3.6.2020  pre zákonných zástupcov detí z Kolačna a Pažite, vo štvrtok 4.6.2020 z Veľkých Uheriec - vždy dopoludnia od 8.00 h do 10.00 h a odpoludnia od 14.00 h do 16.00 h. Vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje. V prípade, ak Vaša účasť v stanovených časových intervaloch nie je možná, dohodneme si určite individuálne stretnutie. V takom prípade ma kontaktujte, prosím, čo najskôr na tel. čísle 0901 748 625.
  Teším sa na stretnutie a zostávam s pozdravom, držte sa v zdraví aj so svojimi rodinami.  Ing. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

   

 • Zber papiera

 • Obnovenie vyučovania v škole pre žiakov 1.-5. ročníka - dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

  Vážení rodičia, milí prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci!

  Do dnešného dňa ste mali všetci možnosť nahlásiť váš záujem o nástup do školy od 1. júna 2020, ako aj záujem o dochádzku do školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni. My práve pracujeme na tom, aby sme mohli zabezpečiť všetky podmienky a opatrenia čo najlepšie v súlade s požadovanými hygienickými normami. Tešíme sa na všetkých vás, s ktorými sa práve na Deň detí stretneme. Bližšie informácie ohľadom organizačného zabezpečenia otvorenia školy sme pre vás pripravili a zverejnili v nasledovnom dokumente:

  Nezabudnite, prosím, priniesť pri nástupe do školy vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa obráťte, prosím, s dôverou na triednu pani učiteľku alebo na vedenie školy.

   

 • Hodnotenie žiakov na konci školského roka - aktualizácia

  Vážení, rodičia,                 

  v súlade s aktualizáciou usmernenia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR ohľadom hodnotenia žiakov bolo prijaté rozhodnutie, na základe ktorého na konci roka v rámci súhrnného hodnotenia nebudú hodnotené niektoré predmety, u ktorých s ohľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu nebude možné naplniť ciele školského vzdelávacieho programu. Jedná sa o nasledovné predmety:

  Na 1. stupni:

  • v predmetoch telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie

  Na 2. stupni:

  • vo všetkých ročníkoch telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, vedenie domácnosti, technika, etická výchova a náboženská výchova

   

  Ostatné predmety budú hodnotené v súlade so školským vzdelávacím programom.

   

  Ing. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy

   

 • Prijímacie konanie na stredné školy

  Vážení rodičia, aktuálne informácie ohľadom pokračovania prijímacieho konania na stredné školy sú zverejnené v sekcii výchovného poradcu. Je potrebné venovať im náležitú pozornosť.

  Dostanete sa k nim aj priamo kliknutím na uvedený link: 

 • Informácia pre rodičov budúcich prvákov

       Vážení rodičia, práve v týchto dňoch prebieha na našej škole zápis detí do prvého ročníka v budúcom školskom roku. Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme našich nádejných prváčikov privítať osobne na pôde našej školy, zápis prebieha elektronicky, ale je nám jasné, že je to v záujme zdravia nás všetkých. Zápis detí do prvého ročníka bol aj pre pre nás každý rok výnimočnou udalosťou, veď sme sa prvýkrát stretli s tými, ktorí sa na nasledujúce roky stali významnou súčasťou nášho života a z ktorých každý jeden svojou osobnosťou zanechal nezabudnuteľnú stopu v našich srdciach. 

       Nuž, tento rok je teda trošku iný. Deti osobne prísť nemôžu, ale vy, rodičia, sa s nimi na ten zápis, na ktorý sa toľkí z nich tešili, môžete "zahrať". Preto pre vás pripravila jedna naša pani učiteľka, ktorá u nás pracuje ako špeciálny pedagóg, pracovné listy, s ktorými môžete so svojimi deťmi pracovať, keď budete simulovať ozajstný zápis do prvej triedy. Nájdete tu aj zručnosti, ktoré dieťatko ako budúci prváčik bude potrebovať. 

       Ďakujem vám všetkým za spoluprácu v tejto nejednoduchej situácii. Mnohí z vás už elektronickú prihlášku vypísali, ktorí to ešte nestihli, majú čas do piatku 17. apríla 2020. Chcem ešte upozorniť tých rodičov, ktorí žiadajú pre svoje dieťa odklad začiatku povinnej školskej dochádzky, že pre nich platí tiež povinnosť prihlášku podať s tým, že do poznámky uvedú, že žiadajú o odklad. Z tohto dôvodu tu tiež pre zjednodušenie prikladám aj formulár takejto žiadosti. Žiadosť o odklad je potrebné poslať tiež elektronicky na mailovú adresu admin@zsvuherce.edu.sk.

       Podpisovanie všetkých dokumentov spolu s overovaním občianskeho preukazu zákonného zástupcu a rodného listu žiaka sa uskutoční podľa posledných usmernení do dvoch týždňov od skončenia prerušenia vyučovania, o podrobnostiach budete včas informovaní. V prípade akejkoľvek zmeny sa o nej dozviete aj priamo z tejto školskej stránky.

       Vážení rodičia, držím vám palce, aby ste "domáci zápis" zvládli so svojjimi ratolesťami čo najlepšie a aby ste si ho s nimi čo najviac užili. V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte, prosím, na tel.č. 0901 748 625.

  Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

   

   

 • Deň matiek

 • Zápis do 1. ročníka - oznam pre rodičov

  Vážení rodičia našich budúcich prvákov!

  Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa vzhľadom k mimoriadnej situácii s rozšírením ochorenia COVID 19 a dočasným prerušením vyučovania v školách uskutoční výhradne elektronickou formou. Vyplňte, prosím, elektronickú prihlášku na webovej stránke našej školy kliknutím na záložku Elektronická prihláška na hornej lište najneskôr do 17.4.2020. Ak všetko prebehne správne, bude dieťa automaticky zapísané, o čom budete informovaní prostredníctvom e-mailu.Overenie dokladov (rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, podpis rodiča na prihláške) bude prebiehať dodatočne do dvoch týždňov od znovuotvorenia škôl. Rozhodnutia o prijatí žiaka do školy budeme vydávať po overení dokladov. V prípade, že nemáte možnosť prihlášku vyplniť elektronicky, máte nejaké nejasnosti, technické problémy atď, kontaktujte, prosím, riaditeľku školy na tel. čísle 0901 748 625. 

  Tešíme sa na každé dieťa, ktoré svojou osobnosťou od septembra obohatí našu veľkú školskú rodinu. Dovtedy prajeme všetkým deťom i rodičom hlavne pevné zdravie a pohodu v duši. 

   

  30. marca 2020                               Ing. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

   

    

 • Prerušenie vyučovania v školách

  Vážení rodičia, milí žiaci, určite už viete, že vzhľadom k súčasnej situácii sa prerušuje vyučovanie v školách až do odvolania. Je to nová situácia pre nás všetkých, ale verím, že to zvládneme.

  Vyučovanie v školách je síce prerušené, musela sa zmeniť jeho forma a ja touto cestou ďakujem všetkým rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom prekonať toto náročné obdobie.So žiakmi vyučujúci komunikujú rôznymi formami, najčastejšie sa dozvedia potrebné informácie po prihlásení sa do svojho účtu na stránke našej školy buď v sekcii "správy" alebo "domáce úlohy". Je preto potrebné túto komunikáciu pravidelne sledovať, tým najmladším žiakom s tým, prosím, pomôžte, starší by to už mali zvládnuť samostatne. Tiež ďakujem aj všetkým žiakom, ktorí vzali túto výzvu zodpovedne a pracujú na sebe. Milé deti, práve tá zodpovednosť, ktorú teraz vo zvýšenej miere posilňujete, bude pre vašu budúcnosť veľmi potrebná.

  Pre našich deviatakov je tento rok mimoriadne dôležitý, rozhodujú o ich ďalšej ceste, preto ich zaujíma, aké zmeny priniesla nová situácia ohľadom prijímacieho konania. Všetky potrebné informácie výchovného poradcu si môžete prezrieť po kliknutí na tento link:  https://zsvelkeuherce.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=1

  Prajem vo všetkým rodinách hlavne pevné zdravie. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

 • Oznam - aktuality

  Váťení rodičia,

  určite ste už zaregistrovali aktuálnu správu, že prerušenie vyučovania v školách pokračuje až do  odvolania. Žiaci by mali denne sledovať informácie,ktoré im posieljú ich vyučujúci prostredníctvom tejto školskej stránky, aby mohli napredovať v tejto neľahkej spoločenskej situácii. Verze,že každý pedagóg tejto školy má na zreteli progres Vášho dieťaťa. 

  Osobitné informácie pre žiakov 9. ročníka sú uvedené v sekcii výchovného poradcu. Pre viac informácií kliknitena link: 

 • Oznam pre žiakov a rodičov

       Vážení rodičia a žiaci, okrem toho, že sa s vami skontaktovali vyučujúci a mnohí z vás sa už vzdelávajú prostredníctvom rôznorodých vzdelávacích aktivít, niektorí využívate viacero vzdelávacích portálov (bezkriedy, SmartBooks,...),chceme vám dať do pozornosti jednu novú aktivitu, o ktorej sme dnes získali informáciu: 

  "RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a do vysielania zaraďuje reláciu Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

  Školský klub začína už dnes, 18. marca od 9:15 na Dvojke. Venovaný bude žiakom 1. stupňa ZŠ a prierezovo zastreší viaceré predmety. Vysielať sa bude každý pracovný deň v čase 9:15–10:00, minimálne do 27. marca.

  Do vysielania prídu učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo ZŠ FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy."

   

  Aj keď to už dnes naživo nestihnete, snáď ešte z archívu, od zajtra, teda od štvrtku 19. marca 2020, máte šancu. Určite to bude zaujímavé, odporúčam vám sledovať túto reláciu.

   

  Prajem všetkým hlavne zdravie, určite to zvládneme! Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

   

 • Oznam o dočasnom zatvorení školy

  Riaditeľka Základnej školy Veľké Uherce 145 oznamuje, že po dvojdňovom prerušení vyučovania v dňoch 12.-13.3.2020, o ktorom bolo rozhodnuté ako o preventívnom opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu COVID-19, tento obmedzený režim pokračuje aj v nasledujúcich dňoch. Ná základe záverov zo zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 12.3.2020 budú totiž zatvorené všetky školy aj školské zariadenia na celom území SR, teda aj naša škola a k nej patriaci ŠKD a ŠJ. Celoplošné uzatvorenie škôl a školských zariadení začína v pondelok 16. marca 2020 a trvá 14 dní. Nástup žiakov do školy bude v pondelok 30. marca 2020.

  V záujme zachovania kontinuity vzdelávania našich žiakov však chcem upozorniť všetkých žiakov a ich rodičov, že je nevyhnutné, aby sledovali nielen oznamy na stránke školy, ktoré sú dostupné aj širokej verejnosti, ale aj komunikáciu po prihlásení sa do svojho účtu na tejto stránke (správy, domáce úlohy,...). Tu nájdu informácie, ktoré sú určené priamo im. Ide o informácie vedenia školy, ale aj úlohy a zadania, pokyny od triednych učiteľov alebo učiteľov predmetov, s ktorými je nutné sa oboznámiť a postupovať v zmysle týchto pokynov. V prípade problémov s prihlásením sa do svojho účtu kontaktujte, prosím, administrátora prostredníctvom tejto stránky, resp. telefonicky na tel.č. 0901 748 625.

  Odporúčam všetkým, aby si stiahli mobilnú aplikáciu EduPage do svojho mobilu. Budete tak okamžite informovaní o všetkom, čo sa deje v súvislosti so školou. Stiahnuť si ju môžete po kliknutí na nižšieuvedený odkaz.

                                                                  Ing. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy
Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Uherce 145
  Veľké Uherce č. 145, 958 41
 • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
  zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
  riaditeľka školy 0901 748 625
  školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria