Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Ekológia EKO
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvoj špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Športová a pohybová príprava ŠPP
Technická výchova TchV
Technika THD
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko- korekčné činnosti TKC
Triedne aktivity TA
Vedenie domácnosti VED
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria