Navigácia

 • Karanténne opatrenie pre žiakov IV.A triedy.

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe zistenia pozitivity na ochorenie COVID-19 u žiaka IV.A triedy po konzultácii s príslušným RÚVZ sme nútení pristúpiť k nasledovným opatreniam:

  Od zajtra, t.j. od 15. septembra 2021, sú na základe rozhodnutia RÚVZ v preventívnej karanténe na 10 dní žiaci IV.A triedy, teda do 24. septembra 2021. Žiaci budú vzdelávaní dištančne, bližšie informácie si nájdu v správe po prihlásení sa na stránku školy ( EduPage ).

  Vážení rodičia, žiadame vás preto o zvýšenie opatrnosti v záujme ochrany zdravia všetkých našich detí. Ak u toho svojho pozorujete akékoľvek príznaky, preventívne ho nechajte radšej v domácom ošetrení a informujte o tejto skutočnosti triedneho učiteľa. Máte na to nárok po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní, na viac už treba potvrdenie o chorobe od lekára. Veríme, že to spoločnými silami zvládneme!

 • Dôležitý oznam - zmena organizácie vyučovania v V.B a VII.A triede

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe zistenia pozitivity na ochorenie COVID-19 u dvoch žiakov našej školy po konzultácii s príslušným RÚVZ sme nútení pristúpiť k nasledovným opatreniam:

  Od zajtra, t.j. od 8. septembra 2021, sú na základe rozhodnutia RÚVZ v preventívnej karanténe na 14 dní žiaci dvoch tried na druhom stupni. Ide o V.B a VII.A triedu. Žiaci budú vzdelávaní dištančne, bližšie informácie si nájdu v správe po prihlásení sa na stránku školy ( EduPage ).

  Mrzí nás to, radšej by sme priniesli pozitívnejšie správy, ale takto sú nastavené pravidlá fungovania škôl. Vážení rodičia, žiadame vás preto o zvýšenie opatrnosti v záujme ochrany zdravia všetkých našich detí. Ak u toho svojho pozorujete akékoľvek príznaky, preventívne ho nechajte radšej v domácom ošetrení. Máte na to nárok po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní, na viac už treba potvrdenie o chorobe od lekára. Veríme, že to spoločnými silami zvládneme!

 • Začiatok školského roka - základné informácie

  Vážení rodičia,

  vo štvrtok 2. septembra 2021 vstúpime do nového školského roka 2021/2022. Všetkým nám ide o vytvorenie čo najbezpečnejšieho prostredia v škole, preto Vás prosíme, aby ste si podrobne preštudovali nasledujúce informácie.

  Tradične slávnostne privítať školský rok spoločne v kultúrnom dome nebudeme môcť ani tento rok. A tak prídu všetci žiaci vo štvrtok 2. septembra priamo do školy, cez šatňu prejdú priamo do svojej triedy a o 8.00 h absolvujú slávnostné otvorenie nového školského roka so svojimi triednymi učiteľkami. Tento rok budú mať triedu v hlavnej budove všetky ročníky okrem prvákov a tretiakov, ktorí sídlia v budove ŠKD a ŠJ.

  S našimi prváčikmi a ich rodičmi sa stretneme v prípade priaznivého počasia pod strechou nášho nového altánku, na ktorý sme sa dlho tešili. Dostanete sa k nemu zatiaľ provizórnym chodníčkom zo zadnej strany budovy ŠJ. Ak by však bolo príliš uplakané ráno, presunieme sa do telocvične.

  V prvý deň sa žiaci všetkých ročníkov okrem toho, že sa budú tešiť zo stretnutí so svojimi spolužiakmi a triednymi učiteľkami, oboznámia aj so školským poriadkom a zásadami bezpečného správania sa. V triedach budú cca 2 hodiny, absolvujú postupne obed a môžu odísť domov, resp. v prípade potreby do ŠKD.

  Od piatku 3. septembra 2021 sa už žiaci vyučujú podľa platného rozvrhu, ktorý nájdete aj na tejto stránke. Výnimkou sú opäť prváci, ktorým budeme hodiny postupne pridávať.

  Veríme, že tento školský rok bude lepší ako ten predchádzajúci a budeme sa môcť stretávať bez nútených obmedzení. Je to prirodzené, normálne a pre deti nanajvýš prospešné z viacerých uhlov pohľadu. Niektorým opatreniam sa však nevyhneme, sú stanovené pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Uvádzame ich nižšie a prosíme všetkých, aby sa s nimi oboznámili. Ďakujeme vám, žiakom i rodičom, za všetko pekné a obohacujúce, čo tento rok spolu prežijeme. 

  Milí žiaci, teší sa na vás nielen vedenie školy, ale aj každý člen nášho kolektívu.  Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19

  Opatrenia na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

  Žiak aj zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálnej platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 


  Povinnosti rodiča

  • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
  • Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (tlačivo - prílohu č. 1 ku Školskému semaforu) nájdete pred vstupom do budovy školy alebo ako dokument pod textom). V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádza v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude naďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 2 možnosti:
  • odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE
  • poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom na adresu triedneho učiteľa.
  • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučujúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
  • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), alebo má potvrdené ochorenie na COVID-19, je v karanténe, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy, aby sme mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.


  V prípade nutnosti vstupu cudzích osôb do školy vrátane zákonného zástupcu žiaka sú títo povinní predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre návštevníka (Príloha č. 1a Školského semaforu - viď odkaz pod textom).

  Prikladáme aj Oznámenie o výnimke z karantény - pozrite si a ak sa na Vás alebo na dieťa vzťahuje, môžete ho vypísať a poslať triednej učiteľke Vášho dieťaťa - tá ho teraz nepotrebuje, ale v prípade výskytu ochorenia v triede je to cenná informácia.

  Bližšie informácie o uvedenom si môžete prezrieť na stránke ministerstva školstva v sekcii Školský semafor.

  Priloha_c._1_-_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_pre_dieta.docx

  Priloha_1a_-_Vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx

  Priloha_c._2_-_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

  • Školský klub detí - oznam

   Prosíme rodičov žiakov, ktorí prihlásili svoje dieťa do školského klubu detí, aby do 10. septembra 2021 uhradili na číslo účtu: SK07 0200 0000 0017 0407 5451 poplatok za september – december 2021 vo výške 20 eur. Variabilný symbol: 9122021. Do informácie pre príjemcu nezabudnite uviesť: ŠKD a  meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že tento poplatok nebude uhradený v stanovenom termíne, dieťa bude zo školského klubu vylúčené. (Poplatok nie je možné zaplatiť v hotovosti). Ďakujeme.  

  • Testovanie žiakov - zisťovanie záujmu

   Vážení rodičia, na základe dokumentu Školský semafor, ktorý vydalo ministerstvo školstva, vám ponúkame možnosť vyjadriť svoj záujem o možnosť otestovania svojho dieťaťa na ochorenie COVID-19.  Testovanie je dobrovoľné, záleží len na vašom rozhodnutí. Sú dve možnosti:

   1. V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole odporúča ministerstvo školstva rodičom žiakov pred začiatkom školského roka 2021/22, aby žiaci absolvovali PCR testovanie kloktaním. Je možnosť ho vykonať pohodlne v domácom prostredí alebo v škole. Tento druh testovania bude k dispozícii len na začiatku roka (2.-3.9.2021)

   2. V prípade záujmu si môžu rodičia zdarma objednať 25 ks antigénových testov (krátke tyčinky) na samotestovanie na COVID-19 v domácom prostredí.

   Prihlášku na PCR testovanie kloktaním a objednávku Ag testov treba vyplniť do 25. augusta 2021 do 10.00 h cez rodičovké konto na stránke školy alebo cez aplikáciu EduPage.

  • Stravovanie žiakov

   Oznam vedúcej školskej jedálne


   Oznamujem všetkým rodičom žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022, aby najneskôr do 28.8.2021 doručili vyplnený Zápisný lístok stravníka / zapisny-listok-2122.docx / Zápisný lístok je možné zaslať na e-mail. adresu : nechalova.eva@gmail.com, alebo osobne odovzdať vedúcej školskej jedálne. Bez Zápisného lístka sa nebude možné stravovať v školskej jedálni od 2.9.2021.

   Tlačivo v prípade potreby je možné si vyzdvihnúť aj osobne u vedúcej školskej jedálne v pracovných dňoch v čase od 7.00 – do 12.00 h.


   Eva Nechalová,  vedúca ŠJ


  • Výzva na predkladanie ponúk - Altánok

   Na tejto stránke v sekcii Profil verejného obstarávateľa bola aktualizovaná výzva na predkladanie ponúk na výstavbu altánku. Nájdete ju aj na tomto mieste:

  • Zber papiera - jar 2021

   Vážení priatelia,

   celý budúci pracovný týždeň, teda v dňoch od 10. mája do 14. mája 2021, prebieha v našej škole jarný zber papiera (noviny, časopisy, ... - z prevádzkových dôvodov NIE KARTÓNY, PROSÍM). Bližšie informácie o čase odovzdávania papiera nájdete v priloženom dokumente. Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. V prípade, ak bude niekto potrebovať zabezpečiť prevzatie papiera v inom termíne, je to možné po predchádzajúcom dohovore s riaditeľkou školy prípadne službukonajúcim zamestnancom. Ďakujeme v mene našich detí každému, kto sa zberu aktívne zúčastní.

  • Deň matiek

   Milé naše mamičky, milé kolegyne, slávnostnou akadémiou ku Dňu matiek túto nedeľu sa síce tento rok nemôžeme potešiť, vedenie školy vám  však pri tejto príležitosti chce vyjadriť svoju vďaku srdečným pozdravom:

  • Návrat do škôl od 26. apríla 2021 - konečne už všetci žiaci druhého stupňa

   Vážení rodičia, milí žiaci!

   Nemohli sme sa dočkať tejto chvíle, kedy vám budeme môcť oznámiť, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva konečne môžu prísť do školy už všetci žiaci druhého stupňa. Áno, je nám jasné, že vzhľadom k aktuálnym opatreniam je na to potrebné z vašej strany splniť nejaké podmienky (podanie čestného vyhlásenia 8 (a) o bezinfekčnosti a negatívny test jedného zákonného zástupcu a žiaka alebo potvrdenie o výnimke). Je nám tiež jasné, že nie každému to úplne vyhovuje. Ale myslíme si, že pre všetky naše deti je momentálne to najlepšie, čo sa im môže stať, nástup na prezenčnú výučbu. Dištančné vyučovanie, bohužiaľ, nedokázalo v úplnom rozsahu poskytnúť všetky benefity, ktoré deťom zabezpečí priamy kontakt učiteľa so svojimi žiakmi. Aj keď sa všetci úžasne snažili - učitelia, rodičia, žiaci - na všetkých stranách mohlo byť maximum úsilia, napriek tomu zostali určite rezervy v potrebách detí, ktoré zostali nenaplnené. Hlboko sa skláňame pred vami všetkými, ktorí majú "na svedomí" to, že deti dokázali počas celého dlhého obdobia dištančného vzdelávania fungovať tak, ako fungovali. Klobúk dolu pred všetkými rodičmi, ktorí úžasne spolupracovali s vyučujúcimi a poskytovali svojim deťom servis častokrát nad rámec bežného štandardu. Veríme, že ich deti na to nezabudnú a raz v budúcnosti sa im to množstvo snahy, starostlivosti a lásky istotne vráti.

   Vážení rodičia, všetky potrebné informácie k nástupu žiakov nájdete aj  priamo na tejto stránke v nižšie zverejnenej správe, ktorú sme uverejnili pred týždňom pre rodičov a žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. To isté platí teraz pre všetkých "druhostupniarov". Takže - dieťa k nástupu do školy potrebuje:

   1. vyhlásenie rodiča (buď pošle elektronicky po prihlásení sa rodiča na stránku školy - pozor, musí ísť cez rodičovské konto, nie cez žiacke! alebo si rodič vytlačí z nižšieuvedenej správe a žiak prinesie do školy)

   2. potvrdenie o negatívnom teste jedného zákonného zástupcu a žiaka (alebo potvrdenie o výnimke, ak ju dieťa alebo rodič má). - pošlite to, prosím, ako prílohu k vyhláseniu alebo triednemu učiteľovi akoukoľvek  cestou, na ktorú ste zvyknutí, prípadne predložte len k nahliadnutiu v pondelok ráno pred vyučovaním. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte, prosím, svoju triednu pani učiteľku alebo riaditeľku školy (0901 748 625). Pre bližšie informácie si pozrite, prosím, nižšieuvedenú správu.

   Verím, že nástupu našich detí do školy od pondelka, t.j. od 26. apríla 2021, už nič nebude stáť v ceste a stretneme sa so všetkými v plnom zdraví. V sobotu bude zverejnený na stránke školy aj nový rozvrh. Tento bude platiť pre žiakov 5.-7. ročníka prvé dva týždne. Prvá hodina vždy triedne aktivity s triednou pani učiteľkou, potom hodiny podľa rozvrhu a po piatej hodine - šup do jedálne na obed a finito odpočinúť a splniť si povinnosti! Predbežne sú na stravovanie prihlásení všetci žiaci, v prípade, že sa chcete odhlásiť, urobte to buď cez našu stránku alebo kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. č. 038 749 6258.

   Tak prajeme ešte všetkým krásny zvyšok týždňa.  Sme tu pre vás a už teraz sa tešíme na každé dieťa, ktoré po takom dlhom čase prekročí v pondelok opäť prah našej školy. Veríme, že to bude už do konca školského roka bez prerušenia :)

   Vedenie školy.

  • Návrat do škôl žiakov 8. a 9. ročníka od 19. apríla 2021

   Milí rodičia, 

   veľmi sa tešíme na návrat našich žiakov 8. a 9. ročníka. Fyzický návrat Vášho dieťaťa do školy je dôležitý z dôvodu priameho a nenahraditeľného kontaktu s vyučujúcimi, ale aj znovuobnovenia  socializácie a rovesníckeho správania.

   Žiaci sa nemusia obávať nástupu do školy. Vyučujúci budú minimalizovať stresové situácie, budú vytvárať bezpečné prostredie bez strachu z písomiek a skúšania. Počas prvých dvoch týždňov sa bude učivo viac-menej opakovať a precvičovať. Žiaci budú mať dostatok času na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž. Každý deň ráno budú mať v rámci adaptácie prvú hodinu aktivity s triednym učiteľom a končiť budú vždy piatou vyučovacou hodinou. Podľa takto upraveného rozvrhu je plánované ísť prvé dva týždne. Rozvrh sme už práve zverejnili aj na stránke školy, ale pravdepodobne ho uvidíte až zajtra, t.j. v sobotu 17.4..

   Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

   1. negatívny test žiaka a negatívny test jedného zákonného zástupcu  (zašlite SMS, e-mailom alebo cez EduPage triednemu učiteľovi, prípadne kópie testov prinesie žiak k nahliadnutiu triednemu učiteľovi). Negatívnym testom žiaka aj zákonného zástupcu, sa musia preukázať aj  tí žiaci, ktorí boli testovaní mimo školy, t.j. antigénovými testami. Ak máte výnimku z testovania, budeme ju, samozrejme, tiež akceptovať.
   2. odovzdať triednemu učiteľovi vyplnené, podpísané zákonným zástupcom čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, ktoré si stiahnente tu: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a(2).docx . Tlačivo v papierovej podobe nájdete aj pred hlavným vchodom do budovy školy.

   Prosíme rodičov, aby, na odovzdanie Čestného vyhlásenia a kópie negatívneho testu využili možnosť cez Eduapge (šetríme životné prostredie): tu je prehľadný návod pre mobily: Postup_cez_mobil_-_cestne_vyhlasenie_rodica.pdf a pre počítače: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

   Žiaci, do školy si okrem uvedených potvrdení ( ak ste ich neodovzdali elektronicky) prineste, prosím, prezúvky, písacie a rysovacie potreby a zošity a učebnice podľa rozvrhu.  A nezabudnite na desiatu ! :)

   Ráno pri vstupe do školy bude vykonávaný ranný filter - teda meranie teploty, dezinfekcia rúk. Zatiaľ stále platí potreba prekrytia horných dýchacích ciestv interiéri v súlade s platnými nariadeniami.

   Veríme, že sa v plnej zostave v pondelok so všetkými stretneme a vydržíme tak úspešne až do konca školského roka :)

  • Zápis do 1. ročníka

   Vážení rodičia budúcich prvákov!

   Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy Veľké Uherce 145 pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční tento rok vzhľadom k aktuálnej situácii elektronickou formou v dňoch 12.-16. apríla 2021. Formulár prihlášky dokážete otvoriť, vyplniť a odoslať priamo prostredníctvom našej webovej stránky po kliknutí na tlačidlo "Elektronická prihláška", ktoré sa nachádza na hornej lište. V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok nás kontaktujte, prosím, na telefónnom čísle 0901 748 625. Ohľadom ďalšieho postupu, overenia dokladov a vydania Rozhodnutia o prijatí žiaka vás bude riaditeľka školy dodatočne kontaktovať.

   Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa aj na osobné stretnutie s našimi budúcimi žiačikmi, ktoré, veríme, bude možné zrealizovať v blízkej budúcnosti.

  • Karanténne opatrenie pre triedu III.A

   Na základe rozhodnutia RÚVZ Prievidza sú žiaci triedy III.A od 9.marca do 17.marca 2021 v domácej karanténe. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý žiakom poskytne triedna učiteľka prostredníctvom aplikácie ZOOM.

   Žiaci budú automaticky od 9. marca 2021 odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

   Karanténa je povinná izolácia ľudí s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby, v našom prípade COVID-19, a preto RÚVZ Prievidza nariaďuje žiakom, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a vyhli sa kontaktu s inými ľuďmi. Odporúčame rodičom, aby kontaktovali ošetrujúcich lekárov svojich detí ohľadom pandemickej OČR. Odporúčame rodičom, aby deti denne sledovali a v prípade príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti kontaktovali svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

   Nástup žiakov III.A triedy do školy na prezenčné vyučovanie po ukončení karantény bude vo štvrtok 18.marca 2021. 

  • Pozor, dôležitý oznam - 1. stupeň!

   Pozor, dôležitá informácia pre všetkých!  Vyučovanie na 1. stupni bude až do konca aktuálneho týždňa pokračovať v rovnakom režime ako doteraz - teda prezenčnou formou, deti sa učia aj naďalej v škole. Avizované zmeny majú platiť až od pondelka 8. marca 2021. Bližšie informácie si nájdete v správe po prihlásení sa na našu stránku. Pekný deň!

  • Dôležité - oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

   Milí rodičia žiakov prvého stupňa,

   po prihlásení sa na našu stránku sa zapojte, prosíme, do jednoduchého prieskumu ohľadom možného ďalšieho fungovania prezenčného vyučovania na našej škole. Pomôžete tým tomu, aby sme mohli čo najlepšie nastaviť všetky procesy v záujme čo najefektívnejšieho zvládnutia aktuálnej situácie. Ďakujeme.

  • Organizácia vyučovania od 1. marca 2021

   Oznamujeme, že na základe odporúčania RÚVZ rozhodol zriaďovateľ školy Obec Veľké Uherce o začatí prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa od pondelka 1. marca 2021.

   Podmienkou nástupu žiaka je čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke v súlade s aktuálnymi nariadeniami. Toto vyhlásenie vyplní rodič priamo na stránke školy (cez EduPage) po prihlásení sa do rodičovského účtu a odošle formulár elektronicky. Bližšie informácie boli každému rodičovi zaslané priamo cez EduPage prostredníctvom správy.

   V prevádzke bude od tohto termínu aj školský klub detí a školská jedáleň. Rozvrh hodín pre žiakov 1. stupňa bude platiť rovnaký ako pred vianočnými prázdninami, bude k dispozícii aj na stránke školy.

   Veríme, že spoločne urobíme všetko pre to, aby mohla byť škola otvorená čo najdlhšie. Že do školy budú prichádzať len zdravé deti zo zdravej rodiny. Že v prípade akéhokoľvek podozrenia alebo zdravotných ťažkostí niektorého člena rodiny zostane dieťa v izolácii v domácom prostredí, aby sme čo najviac eliminovali riziká a mohlo čo najviac detí chodiť normálne do školy. Lebo je to prirodzené a určite pre naše deti to najlepšie.

   Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa svojím dielom pričinili o to, že ste dištančné vyučovanie doteraz zvládali čo najlepšie. Nielen vyučujúcim a žiakom, ale aj rodičom, bez pomoci ktorých by to hlavne tí menší naši žiačikovia asi dali len veľmi ťažko. Všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME!

   Neuveriteľne sa všetci tešíme na to, že sa aspoň niektoré triedy školy konečne zaplnia veselým džavotom našich detí. Držme všetci palce, aby sa im darilo čo najlepšie a aby opäť našli to, čo im v posledných týždňoch tak veľmi chýbalo. My pre to urobíme všetko, čo bude v našich silách.

  • Prosba o pomoc deťom a škole - 2% dane

   Vážení rodičia a priatelia školy,

   pomôžte nám, prosím, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov niektorej neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich financiách, o vašich 2%!

   Finančné prostriedky budú použité na:

   • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
   • skvalitnenie vybavenia školy - nákup pomôcok, technológií, estetizáciu interiéru, resp. exteriéru školy,...

   Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Viac sa dozviete po kliknutí na nižšieuvedený link.

   Dovoľte nám vopred poďakovať každému, kto využije túto možnosť a pomôže takouto formou našej škole.

   V mene všetkých detí ďakujeme :)

  • Aktuálne - režim vyučovania od 8. februára 2021

   Vážení rodičia, milí žiaci!

   Riaditeľstvo Základnej školy Veľké Uherce 145 oznamuje, že od 8.2.2021 pokračuje dištančné vyučovanie pre všetkých žiakov školy v rovnakom režime ako doposiaľ. Školu pre prezenčné vyučovanie žiakov prvého stupňa ani miestnu materskú školu zriaďovat eľ Obec Veľké Uherce neotvára na základe výsledkov zasadnutia okresného krízového štábu. Tento rozhodol o tom, že školy v okrese Partizánske sa nebudú od 8.2.2021 otvárať pre prezenčnú výučbu z dôvodu zlej pandemickej situácie. Rešpektoval tak odporúčania RÚVZ v Prievidzi.

   Milí žiaci, od 15.2.2021 sa začínajú pre vás jarné prázdniny. Prajeme vám, aby ste ich mohli stráviť v čo najväčšej pohode a zdraví.

   Vážení rodičia, o spôsobe vzdelávania po prázdninách vás budeme včas informovať. Ďakujem všetkým za doterajšiu spoluprácu a prajeme veľa zdravia :)

  • Deviataci - prijímacie konania

   Vážení rodičia, milí deviataci! Na našej stránke boli zverejnené nové, pre vás mimoriadne dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania na stredné školy. Nájdete ich v sekcii Výchovný poradca, alebo kliknite na nižšieuvedený link. Môžete si tu tiež prezrieť aj aktuality v súvislosti s celoslovenským certifikovaným meraním Testovanie 9 2021.

  • Ukončenie prvého polroka 2020/2021 - výpisy hodnotenia

   Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou bude Výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 zaslaný elektronickou formou prostredníctvom EduPage v piatok 29. januára 2021.

   Prosíme rodičov, aby potvrdili (podpísali) prijatie výpisu hodnotenia cez rodičovské konto.

   Vážení rodičia, ak disponujete mobilnou apikáciou (odporúčame si ju stiahnuť do telefónu), môžete si výpis prezrieť aj takýmto spôsobom - návod v prípade potreby zistíte kliknutím na linku uvedenú pod týmto textom.

   Vyučovanie prostredníctvom dištančného vzdelávania pokračuje naďalej, teda aj v druhom polroku, ktorý začína od pondelka 1. februára 2020. Tak zaželajme žiakom šťastné vykročenie!

   Ďakujeme všetkým za výbornú spoluprácu v priebehu prvého polroka a veľmi si prajeme vidieť už konečne naše deti v triedach, nielen na monitoroch našich zariadení.

   Všetkým prajeme veľa zdravia!

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
   Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
   zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
   riaditeľka školy 0901 748 625
   školská jedáleň 038 748 62 58

  Fotogaléria