Navigácia

Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo

 Výchovný poradca:  Mgr. Marta Kováčová

Telefón: 038/748 62 17

Email: kovacovamarta5@gmail.com

Konzultačné hodiny:  utorok od 12:00 h do 13:00 h, prípadne podľa dohody

 Základné informácie:

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ,
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
  3. informuje o povolaniach,
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na Dňoch otvorených dverí stredných škôl
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

Pozrite stránky:

www.prevenciasikanovania.sk,www.bezpecnenainternete.sk

 

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ.

Začína v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov, pokračuje v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov o SŠ.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Burzu SŠ v Partizánskom (november) a Deň otvorených dverí na príslušnej SŠ.

Pre ľahšie rozhodnutie výchovný poradca pozýva zástupcov okolitých SŠ na rodičovské združenie (január/február).

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Uherce 145
  Veľké Uherce č. 145, 958 41
 • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
  zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
  riaditeľka školy 0901 748 625
  školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria