Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 Základná škola Veľké Uherce 145, 95841 je podľa § 6 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a služieb postupuje podľa tohto zákona.

          V profile verejného obstarávateľa bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:  Základná škola Veľké Uherce 145

Sídlo: Veľké Uherce 145, 958 41 Veľké Uherce

Štatutárny zástupca:  Ing. Nadežda Vičanová

E-mail:  riaditel@zsvuherce.sk

Telefón: +421 387486217, 0901 748 625

Bankové spojenie: VUB, pobočka Partizánske

Číslo účtu: SK3902000000002035492059

IČO: 361 25 709

DIČ: 2021604519

IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Základná škola Veľké Uherce 145 prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za obstaranie.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.

3. zákazky podľa § 9 ods. 9, zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní :

1. verejná súťaž           (VS)

2. užšia súťaž              (US)

3. rokovacie konanie   (RK)

4. súťažny dialóg         (SD)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria