Navigácia

Školský poriadok pre školský rok 2020/ 2021 Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020 Školské vzdelávacie programy Organizačný poriadok

Dokumenty

Školský poriadok pre školský rok 2020/ 2021

Pravidlá správania sa žiakov, ktoré sú zakotvené v Školskom poriadku Základnej školy Veľké Uherce, sú záväzné pre všetkých žiakov tejto školy.

Vzhľadom k tomu, že sa od žiakov vyžaduje ich bezpodmienečné dodržiavanie, ich porušovanie môže viesť k udeleniu niektorého z nasledovných výchovných opatrení:

- napomenutie od triedneho učiteľa

- pokarhanie od triedneho učiteľa

- pokarhanie od riaditeľa školy

Za vzorné správanie, vzorné plnenie si povinností, úspešnú reprezentáciu školy alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu od triedneho učiteľa alebo pochvalu od riaditeľa školy.

Upozorňujeme žiakov aj rodičov, že správanie žiakov je hodnotené známkou pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. V rámci tohto hodnotenia sa zohľadňuje práve súlad správania sa jednotlivých žiakov so školským poriadkom. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - veľmi dobré

2 - uspokojivé

3 - menej uspokojivé

4 - neuspokojivé

Bližšie informácie ku hodnoteniu správania žiakov upravuje Smernica č. 1/2015 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Školského poriadku Základnej školy Veľké Uherce 145.

Úplné znenie školského poriadku: Skolsky_poriadok_2020-21.pdf

Smernica č. 1/2015- upravuje kritériá hodnotenia správania žiakov: Smernica_c._1-2015-_dodatok_ku_skolskemu_poriadku.pdf

Výňatok zo školského poriadku :  Skolsky_poriadok_-_vynatok_2020-21.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria